Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού NAKAS BOOK HOUSE

1. Διοργανώτρια Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Α.Ε.» (εφ’εξής καλούμενη η «TRIVILLAGE») στο πλαίσιο προώθησης και προβολής του εμπορικού κέντρου‘’VILLAGE shopping and more …‘’ (εφ’ εξής καλούμενο το «VSM”), του οποίου είναι ιδιοκτήτρια.
Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με την υποστήριξη της εταιρείας ΝΑΚΑS BOOK HOUSE ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΙΚΕ , η οποία θα διαθέσει δωρεάν τρία βιβλία από το βιβλιοπωλείο NAKAS BOOK HOUSE που λειτουργεί στο VSM (εφ’ εξής το «Δώρο»)

2. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι ανήλικοι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 13 έτη της ηλικίας τους για τη δημιουργία λογαριασμού στο Instagram και να διαθέτουν επαληθεύσιμη γονική συναίνεση για τη χρήση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Instagram. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι άμεσα ή έμμεσα στην εταιρία TRIVILLAGE, στα καταστήματα του VSM, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται πλήρως δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3.Διάρκεια Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα αρχίσει την 8η Ιουλίου 2020 11:00 και θα ολοκληρωθεί την 20η Ιουλίου 2020 13:00. Η TRIVILLAGE διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό όπως επίσης και να αναβάλλει την κλήρωση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στο INSTAGRAM.

4.Κανόνες –Βήματα Συμμετοχής
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα:
A)Απαραίτητη προϋπόθεση για τον κάθε διαγωνιζόμενο είναι να κάνει Like στη φωτογραφία που κοινοποιεί ο λογαριασμός του @villageshoppingandmore στο Instagram και αφήνοντας σχόλιο στη φωτογραφία που αφορά στο διαγωνισμό.
B)Ακολουθώντας τους λογαριασμούς @villageshoppingandmore & @nakasbookhouse. Σε περίπτωση μη τήρησης των βημάτων, ο διαγωνιζόμενος ακυρώνεται
Γ) Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει έγκυρο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης και, να μην λειτουργεί ως fake account. Η επικοινωνία του νικητή με το VSM θα πρέπει να γίνει μέσω του Instagram, καθώς η παραλαβή του Δώρου θα γίνει στο κατάστημα NAKAS BOOK HOUSE, εντός του VSM. Tο δώρο δε συμψηφίζεται με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις του βιβλιοπωλείου.

5.Νικητής /τρια
α) Θα κληρωθεί 1 νικητής την 20/07/2020 και ώρα 13:00 στο γραφείο Διοίκησης του VSM.
Το Δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο και δεν ανταλλάσσεται με άλλο δώρο ούτε εξαργυρώνεται με μετρητά. Tο δώρο δε συμψηφίζεται με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις του βιβλιοπωλείου.
Η TRIVILLAGE δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου ή για οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή δαπάνη εν γένει προκληθεί στο νικητή από τη χρήση αυτού.

β) Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα στο Instagram Inbox του και με κοινοποίηση του νικητή σε Instagram story στον λογαριασμό Instagram του «VILLAGE shopping and more …». Ο νικητής θα χρειαστεί να επικοινωνήσει, στα στοιχεία που θα του δοθούν, για να παραλάβει το Δώρο του.

6.Παραλαβή Δώρου
α) Ο τυχερός υποχρεούται να παραλάβει το Δώρο του, μετά τη κοινοποίηση του νικητή στη πλατφόρμα του Instagram.
β)Αν ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών ,θα μπορεί να παραλάβει με συνοδεία κηδεμόνα και με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας αυτού ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης αυτού.
δ) Αν ο νικητής δεν προσέλθει εντός 4 ημερών από την ενημέρωση του , ότι είναι ο τυχερός νικητής, για την παραλαβή του Δώρου ή αρνηθεί το Δώρο ή είναι άκυρη η συμμετοχή του χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου. Στην περίπτωση αυτή η TRIVIILAGE θα επικοινωνήσει με τον 1ο επιλαχόντα (ο οποίος επίσης πρέπει να παραλάβει το Δώρο εντός4 ημερών από την ενημέρωση του ). Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους δύο τυχερούς ή δεν προσέλθουν να παραλάβουν το Δώρο τους, ή αρνηθούν την παραλαβή του ή αποκλεισθεί ο νικητής, τότε το Δώρο θα ακυρωθεί. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης/παραλαβής του Δώρου του.

7.Λοιποί Όροι & Προϋποθέσεις
α)Με την αποδοχή του Δώρου, ο τυχερός παρέχει τη συγκατάθεσή του στο ‘’VILLAGE shopping and more …‘ να δημοσιεύσει το όνομα & προφίλ του, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για σκοπούς προώθησης του διαγωνισμού.
β) Το ‘VSM” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο του διαγωνισμού.
γ) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων.

8. Αποκλεισμός νικητή
Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και σε αυτό της απονομής του Δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες Όρους, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην παραλαβή του Δώρου. (ε) σε περίπτωση που ο νικητής δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (π.χ. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησής του.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, oι Εταιρείες και η Διαφημιστική δικαιούνται να αποκλείσουν χρήστες από τον Διαγωνισμό σε περίπτωση που οι χρήστες δια της συμμετοχής τους αναπαράγουν υλικό, που εμπεριέχει στοιχεία που, ενδεικτικά προσβάλουν και μειώνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εικόνα της Εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη, προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες, έχουν περιεχόμενο παράνομο ή ανήθικο, απεικονίζουν ανήλικο, θίγουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα, οι χρήστες τους δεν ενεργούν μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών δεσμευόμενοι από την ισχύουσα νομοθεσία, είτε όταν εμπεριέχει στοιχεία αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ήθη, το περιεχόμενό τους είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στα χρηστά ήθη, είτε πληροί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος είτε χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση ή εμπεριέχει πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, ή προσβάλλει ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

9.Πληροφορίες
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 210-4256087 ,εσωτ (1).